Lantärnans årsmöte 2012

lantrna

Kallelse samt dagordning

2012 års årsmöte och 2011 års konstutlottning i

Nordens Ljus Konstförening Lantärnan

Måndagen den 13 februari 2012 klockan 19 00 (då börjar årsmötet) från klockan 18 00 serveras konstnärliga mackor i baren/galleriet. Plats för årsmötesförhandlingar: Matsalen Nordens Ljus

 

§ 1 Mötets öppnande

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

§ 3 Val av 2 justeringsmän

 

§ 4 Dagordningens fastställande och mötets behöriga utlysande

 

§ 5 Upprättande av röstlängd

 

§ 6 Verksamhetsberättelse 2012

 

§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning

 

§ 8 Revisorernas berättelser

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

§ 10 2012 års avgift (förslag från styrelsen är300kr)

 

§ 11 Val av styrelseledamöter

 

§ 12 Val av revisorer

 

§ 13 Val av valberedning

 

§ 14 Övriga frågor

 

§ 15 Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

 

§ 16 Årsmötets avslutande

Utlottningen påbörjas

Styrelsen