Kategoriarkiv: Nordens Ljus AB

Glada Nyheter

Från och med september kommer Harö Krog att drivas av Lennart Pettersson och Xi Zhen. De äger Lact Restaurang AB och har under några år varit krögare på restaurang  Glada Stinsen.

En närmare presentation av de nya krögarna samt information om öppettider kommer inom kort.

 

Sorglig nyhet

Onsdagen den 1 augusti avled vår VD Mats Bjelksjö efter en längre tids sjukdom. Jag sänder mina tankar till Mats familj.

Mats tillsattes som VD för cirka ett år sedan, men under den tid han verkat har han gjort ett stort arbete. Jag tänker inte minst på att Mats har utverkat ett permanent bygglov fram till 14 maj 2023 samt att Stockholms Hamn  har avgett en avsiktsförklaring att pråmen ska erbjudas plats vid Norr Mälarstrand när ny detaljplan för området är fastställt.

Jan Olofsson ordförande Nordens ljus AB

Bygglov för båten

Vi har nu fått tillfälligt bygglov 5 år på nuvarande plats i avvaktan på flytt med permanent bygglov till Norr Mälarstrand. Detta kan ta några år i anspråk – man håller på att se över stadsplanen för området.

Kallelse till årsstämma Nordens Ljus AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 23 .Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppna stämman
 2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Inkomna motioner
 12. Diskussion om eventuell nyemission.
 13. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 6 juni Kl. 16.00.

Stockholm i april 2018

Styrelsen