Nordens Ljus AB

Bolaget Nordens Ljus AB (publ.) äger och förvaltar pråmen där klubben Nordens Ljus har sin verksamhet.

Styrelseposter i Nordens Ljus AB: Namn: Tel.: E-post:
 VD Jan Olofsson  070-518 08 96 vd@nordensljus.se
Ordförande Per Strandin  070-842 39 83 ordfab@nordensljus.se

 Senaste nytt

 

Årsstämman äger rum onsdagen den 18 mars 2020

Kallelse årsstämma 2020

 

Öppna Pdf-filen och ta del av protokollet

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (pub), 556235-36-14, kallas härmed till årsstämma onsdagen  den 22 maj 2019 klockan 18 00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Anmälan skall göras till vd@nordensljus.se senast 15 maj.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 20. Aktieägare kan även beställa handlingar via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagande med hjälp av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Öppna pdf-filen och ta del av dagordningen för stämman

De två senaste åren har varit händelserika för Nordens Ljus. Vi har bland annat fått nytt tillfälligt byggnadslov,  med en ny flytt i sikte inom ett par års tid och vi har nya krögare.

De kommande åren kommer också att bli händelserika och spännande med planering och genomförande av flytt till Norr Mälarstrand. För de praktiska och ekonomiska åtgärder som flytten kommer att kräva behöver vi all hjälp vi kan få från intresserade medlemmar och aktieägare.

Inför stämman i maj behöver vi hitta flera nya styrelseledamöter och vi vänder oss nu till Dig med frågan om Du intresserad av att hjälpa till och arbeta i aktiebolagets styrelse.

Om Du känner att detta är något du gärna vill engagera dig i kontakta då någon av oss så berättar vi lite mer .

Stockholm 2019-04-09

 Per Strandin Ordf Nordens ljus AB

E-post per@strandin.com

Telefon  070- 842 39 83

 Jan Olofsson VD Nordens Ljus AB

E-post jan.gr.olofsson@telia.com

Telefon 070-518 08 96

Från och med september kommer Harö Krog att drivas av Lennart Pettersson och Xi Zhen. De äger Lact Restaurang AB och har under några år varit krögare på restaurang  Glada Stinsen.

Vi har nu fått tillfälligt bygglov 5 år på nuvarande plats i avvaktan på flytt med permanent bygglov till Norr Mälarstrand. Detta kan ta några år i anspråk – man håller på att se över stadsplanen för området.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 23 .Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppna stämman
 2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Inkomna motioner
 12. Diskussion om eventuell nyemission.
 13. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 6 juni Kl. 16.00.

Stockholm i april 2018

Styrelsen

Öppna Pdf-filen och ta del av årsmötesprotokollet

 

Aktiebrev

Du som är medlem i Nordens Ljus-klubben vill kanske också blir aktieägare i Nordens Ljus AB.

Tidigare aktieägare har anmält till Nordens Ljus AB att de önskar sälja sina aktiebrev. Kontakt mellan säljare och köpare av aktierna kan förmedlas av  VD vid Nordens Ljus AB. Affären görs upp mellan säljare och köpare. Ny ägare skall meddelas till Nordens Ljus AB för registrering i aktieboken. Sänd mail till vd@nordensljus.se om Du vill köpa en aktie.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 21. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppna stämman
 2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Inkomna motioner
 12. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 24 maj Kl. 16.00.

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Protokoll från stämman 2017 – öppna pdf-filen och läs protokollet