Nordens Ljus AB

Bolaget Nordens Ljus AB (publ.) äger och förvaltar pråmen där klubben Nordens Ljus har sin verksamhet.

Styrelseposter i Nordens Ljus AB: Namn: Tel.: E-post:
 VD Mats Bjelksjö  070 528 36 75 vd@nordensljus.se
Ordförande Jan Olofsson 070 518 08 96 ordfab@nordensljus.se

 Senaste nytt

Vi har nu fått tillfälligt bygglov 5 år på nuvarande plats i avvaktan på flytt med permanent bygglov till Norr Mälarstrand. Detta kan ta några år i anspråk – man håller på att se över stadsplanen för området.

Läs i nedanstående Pdf-fil om vad som gäller i den nya lagen

Information om GDPR

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 23 .Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppna stämman
 2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Inkomna motioner
 12. Diskussion om eventuell nyemission.
 13. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 6 juni Kl. 16.00.

Stockholm i april 2018

Styrelsen

 

Du som är intresserad av att köpa eller sälja Nordens Ljus Aktier. Gå in på hemsidan under Nordens Ljus AB och ta del av informationen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 21. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppna stämman
 2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Inkomna motioner
 12. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 24 maj Kl. 16.00.

Stockholm i april 2017

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ) lördagen den 4 juni 2016 klockan 16.00.

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614, kallas härmed till årsstämma lördagen den 4 juni 2016 kl. 16.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 22. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail  till vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Efter stämman serveras buffé för 200: -/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20, eller på mail till info@harokrog.se senast den 28 maj 2016.

Agenda
Årsredovisning 2015

 

Aktiebrev

Du som är medlem i Nordens Ljus-klubben vill kanske också blir aktieägare i Nordens Ljus AB.

Tidigare aktieägare har anmält till Nordens Ljus AB att de önskar sälja sina aktiebrev. Kontakt mellan säljare och köpare av aktierna kan förmedlas av  VD vid Nordens Ljus AB. Affären görs upp mellan säljare och köpare. Ny ägare skall meddelas till Nordens Ljus AB för registrering i aktieboken. Sänd mail till vd@nordensljus.se om Du vill köpa en aktie.

Vår pråm kommer att flyttas och anledningen är att vi inte har bygglov på nuvarande plats. Vi har ansökt om bygglov för denna plats men fått avslag i fyra instanser. Bolagets och klubbens styrelser enades därför om att flytt av pråmen till den plats där vi har bygglov är det bästa alternativet i nuläget. Den nya platsen är Kungsholms strand 123-125, se bild nedan. Planeringen av flytten pågår och närmare besked om när i tiden flytten ska ske kommer att lämnas så fort vi vet detta.

Styrelserna för Nordens Ljus AB & Klubben Nordens Ljus

Ny kajplats   Ny kajplats

INFORMATION OM FLYTTEN AV PRÅMEN

2013 flyttades pråmen från Museikajen där pråmen haft sin hemmahamn sedan 28 år till nuvarande plats på Kungsholmsstrand 121. Flytten skedde efter anvisning av Stockholms Hamnar och ett tilllligt bygglov för fem år erhölls. Efter att båten flyttats och vatten och avlopp installerats uppmärksammades bolaget på att båtens placering inte överensstämde med beviljat bygglov. Bolaget sökte då ett nytt bygglov för den plats där båten ligger då styrelsen tillsammans med StockholmHamnar AB bedömde att tilldelad plats var mycket sämre.  Denna begäran avslogs av kommunen och bolaget har överklagat beslutet i alla instanser.  För närvarande ligger ärendet i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Information om flytten av pråmen – nuläge

Vårt ärende om bygglov är överklagat och behandlas nu av Mark- och Miljödomstolen. Vi har argumenterat för att få ligga kvar på den nuvarande platsen och varför den är mycket lämpligare än en plats närmare bron.  Vi begärde syn och domstolen beviljade det  och kom med tre ledamöter och såg med egna ögon hur förhållandena är. Vi väntar nu på ett avgörande. ”Må förnuftet segra”.

Bo Thorstorp

Förbundsjurist Lantbrukarnas Riksförbund, Ordförande i Nordens Ljus AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ) torsdagen den 4 juni 2015 klockan 18 30

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2015 kl. 18.30 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 121, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 22. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail mailto:vd@nordensljus.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Efter stämman serveras buffé för 150: -/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20, eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 28 maj 2015.

Förslag till dagordning